Data dokumentu: 4 czerwca 2019 r. 

Reklamacje

Zwroty

Dostawa

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 DEFINICJE

 1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Cieciera BTC sp. z o.o. umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, przyjmuje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 3. Konto Klienta – konto w Sklepie dostępne po podaniu przez Klienta danych niezbędnych do procesu rejestracji. 
 4. Regulamin - niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania ze Sklepu
 5. Sklep  - sklep internetowy prowadzony przez Spółkę Cieciera BTC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 17 lok. 80, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556455, NIP: 9512392290, o kapitale zakładowym w wysokości 100000 zł,  opłacony w całości, pod adresem: regalynaopony.pl i regalynaopony.pl/sklep 
 6. Strona Internetowa - oznacza stronę internetową, na której Sklep prowadzi sprzedaż Towarów, działającą w domenie regalynaopony.pl, regalynaopony.pl/sklep
 7. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sklep za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem, a Spółką Cieciera BTC sp. z o.o. na podstawie której Spółka Cieciera BTC sp. z o.o.  zobowiązana jest zrealizować na rzecz Klienta złożone przez niego zamówienie. 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Cieciera BTC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 17 lok. 80, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556455, NIP: 9512392290, o kapitale zakładowym w wysokości 100000 zł,  opłacony w całości. 
 2. Dane kontaktowe:
  1) adres siedziby spółki: Cieciera BTC  sp. z .o.o.
    ul. Klimczaka 17 lok. 80
     02-797 Warszawa 
  Adres do korespondencji:
  Ujrzanów 175B, 08-110 Siedlce
  2) adres poczty elektronicznej: bok@regalynaopony.pl
  3) infolinia: +48 781 691 777
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 4. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.
  • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  • posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Active X, appletów Javy, JavaScript i cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej – adres e-mail;
  • zalecana minimalna rozdzielność ekranu 1360 x 1024 pikseli.
 6. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
  • korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • korzystania ze Sklepu w zgodzie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
  • korzystania ze Sklepu w sposób, który nie będzie zakłócał jego funkcjonowania.

§3 REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Cieciera BTC  sp. z .o.o. świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu pod adresem regalynaopony.pl, regalynaopony.pl/sklep
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu  Klientom  korzystania  z  funkcjonalności  Sklepu  po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Jednakże Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie ma możliwość:  zrecenzowania poprzez dodawanie komentarzy, udostępniania i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie po naciśnięciu na stronie głównej pod adresem regalynaopony.pl, regalynaopony.pl/sklep zakładki „Ustawienia”, a następnie opcji „Zaloguj się”  lub  może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia.
 6.  Zarejestrowanie Konta Klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji poprzez określenie tytułu (Pan/Pani), podanie imienia, nazwiska, adresu  poczty  elektronicznej  (adresu e-mail) oraz Hasła. Aby dokonać rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, w celu realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 b RODO) oraz przedstawienia informacji handlowych oraz marketingowych Cieciera BTC sp. z o.o. ( art. 6 ust.  1 a RODO). 
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Wyślij” lub „Subskrybuj” Następnie, na podany w formularzu  rejestracji  adres  poczty  elektronicznej  (adres  e-mail),  zostanie przez  Cieciera BTC sp. z o.o. wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie  Konta Klienta. Umowa o  świadczenie  usług  drogą elektroniczną  w  zakresie  umożliwienia  Klientowi  założenia  i  korzystania z Konta Klienta na stronie zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej  potwierdzającej zarejestrowanie Konta.
 8. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 9. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz Hasło.
 10. Klient poprzez korzystanie z funkcji recenzowania Towarów (dodawania komentarzy) wyraża zgodę na dalsze ich wykorzystywanie przez Cieciera BTC sp. z o.o. do promocji Sklepu lub Towarów. Cieciera BTC sp. z o.o. zachowuje prawo do zarządzania recenzjami ( komentarzami), w tym poprzez ich skracanie czy usuwanie.
 11. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@regalynaopony.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Cieciera BTC o.o. wskazany w §  2  ust. 2.1 Regulaminu,  żądania  usunięcia  Konta  Klienta  wraz  ze  wskazaniem  adresu  poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 12. Cieciera BTC sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  • korzystanie  przez  Klienta  ze  sklepu  internetowego  w  sposób  naruszający  przepisy  prawa  lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  • korzystanie przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  • korzystanie przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.
 13. Cieciera BTC sp. z o.o. może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie.
 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie  umowy  o  świadczenie  usługi  Konta za  zgodą  obu  Stron  będzie  skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta ze Sklepu.
 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§4 STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu  jest Cieciera BTC sp. z o.o.

§5 PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Przedmiotem transakcji są Towary wymienione w ofercie, przedstawionej na stronie  Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta. 

§6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
  • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz; 
  • przez telefon na numery: +48 781 691 777 i +48 799801777 
  • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: bok@regalynaopony.pl). 
 2. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu. W ramach zamówienia Klient podaje dane identyfikujące, adres dostawy, wybiera sposób płatności oraz akceptuje niniejszy regulamin. 
 3. Zamówienie jest złożone z chwilą kliknięcia przez klienta na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Sklep w terminie 1 dnia roboczego potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem danych bankowych oraz numeru zamówienia. Towary będą zarezerwowane dla Klienta przez 7 dni od dnia złożenia zamówienia, brak płatności w powyższym terminie powoduje anulowanie zamówienia. 
 5. Klient dokonuje płatności w sposób przewidziany dla danej usługi. 
 6. Sklep po otrzymaniu płatności przesyła Klientowi informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Następnie Klient otrzymuje odrębną wiadomość wraz z fakturą VAT oraz informacją o skompletowaniu i wysyłce zamówienia. 
 7. Klient posiada prawo do zmiany danych umieszczonych na fakturze do momentu wystawienia faktury sprzedażowej. Aby dokonać zmian Klient zobowiązany jest wskazać dane, które wymagają zmiany a następnie przesłać je na adres: bok@regalynaopony.pl 
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego  dnia roboczego.
 9. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia. Standardowy koszt dostawy Towaru na terytorium Rzeczpospolitej Polskie ( standardowy koszt przesyłki) pokrywa Cieciera BTC sp. z o.o. Jednocześnie Cieciera BTC sp. z o.o. zastrzega, że warunki (w tym koszt) dostawy hurtowej Towaru będzie indywidualnie ustalany z Klientem.   
 10. Cieciera BTC sp.  z o.o. nie realizuje wysyłki Towarów zamówionych w Sklepie poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. W celu zlecenia wysłania Towaru poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, należy skontaktować się bezpośrednio z Cieciera BTC sp. z o.o. telefonicznie lub poprzez e-mail bok@regalynaopony.pl

§7 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Istnieje kilka możliwości dokonania zapłaty za zamówiony Towar, w zależności od wyboru Klienta:
  • przelewem na rachunek bankowy Sklepu;
  • BNP Paribas Bank Polska S.A., PL 48 1750 0009 0000 0000 3002 2544
  • za pomocą karty płatniczej: Visa,Visa Electron,MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
  • za pośrednictwem platformy płatniczej DotPay.

§8 DOSTAWA TOWARU

 1. Przy składaniu zamówienia Sklep informuje Klienta o możliwych sposobach, dostępnych terminach i kosztach dostawy poprzez formularz. W terminie 1 dnia od otrzymania zamówienia, Sklep potwierdza istotne informacje dotyczące dostawy w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia.  
 2. Sklep informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy najpóźniej na 1 dzień od daty przejęcia zamówienia.  
 3. Sklep oferuje:
  • Standardowe wysłanie Towaru w 24 godziny od potwierdzenia zamówienia i dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
  • odbiór osobisty z magazynu Sklepu zlokalizowanego w Siedlcach, 08-110 Siedlce, Ujrzanów 175 B
 4. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie  realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku realizacji dostaw poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Cieciera BTC sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia zamówienia.
 5. Termin realizacji zamówienia standardowo nie przekracza 14 dni roboczych. Każde zamówienie jest traktowane indywidualnie pod względem charakteru i ilości zamawianych towarów, dlatego też termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie i konsultowany z Klientem.
 6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. Odbierając Towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Towar  nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej  właściwego Protokołu. .
 8. W Protokole o którym mowa w ust. 7 powyżej,  daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony Protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu Protkolu/raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta: bok@regalynaopony.pl
 9. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: bok@regalynaopony.pl
 10. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Cieciera BTC sp. z o.o. zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji:
  • kontakt z BOK: bok@regalynaopony.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 781 691 777 

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU.

 1. Sklep ma obowiązek dostarczania Towaru bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w przepisach obowiązującego prawa. 
 2. Sklep udostępni Klientowi na Stronie internetowej szczegółową instrukcję użytkowania i montażu Towaru, z której treścią Klient jest zobowiązany się zapoznać. 
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie Towaru przez Klienta w skutek montażu niezgodnego z  Instrukcją.
 4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przesłanego Towaru w terminie 2 miesięcy od dania otrzymania zamówienia.  

§10 ZWROT TOWARU.

  1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem. 
  2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej), licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Klienta będącego Konsumentem lub:
   • w przypadku, gdy konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
   • w przypadku, gdy konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.
  3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
   • której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
   • o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
  4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep potwierdził przyjęcie zamówienia do realizacji, oferta przestaje wiązać. 
  5. W celu wykonania prawa odstąpienia, Klient powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
  6. Oświadczenie może zostać złożone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@regalynaopony.pl lub pocztą na adres korespondencyjny Sklepu.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, jeżeli korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Klient w sytuacji odstąpienia, jest zobowiązany dostarczyć towar na własny koszt do magazynu sklepu zlokalizowanego w Siedlcach, 08-110 Siedlce, Ujrzanów 175 B. Cieciera BTC sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.
 • W przypadku uwzględnia oświadczenia o odstąpieniu, Klient jest zobowiązany do podania numeru konta na które zostaną zwrócone środki pieniężne. 

§11 REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta. 
 2. Cieciera BTC Sp. z o.o. udziela gwarancję na okres 24 miesięcy.  Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę elementów konstrukcyjnych Towarów, które w okresie gwarancji ulegną awarii na wskutek wad materiałowych lub błędów produkcyjnych.
 3. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.
 4. W chwili odbioru Towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy Towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy sprawdzić czy Towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń Towaru nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Cieciera BTC sp. z o.o.  w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę.
 5. Jeśli otrzymany Towar będzie posiadał wady techniczne, Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą mailową. W przesłanej wiadomości e-mailowej należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.
 7. Reklamowany towar przesłany do Cieciera BTC sp. z o.o. powinien być czysty. W przeciwnym wypadku Cieciera BTC sp. z o.o. zastrzega prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 8. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu.
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do siedziby firmy.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawartość Sklepu  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu. 
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do zaakceptowania powyższego Regulaminu.
 4. Cieciera BTC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

ZAŁĄCZNIK 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających 

z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; 

w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub 

w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: ,,zawarcia umowy.'';

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): ,,w którym weszli Państwo 

w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.'';

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: ,,w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.'';

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub 

w częściach: ,,w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii 

lub części.'';

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: ,,w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.''.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu

od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: ,,Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku 

(na przykład pocztą elektroniczną).''.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, 

co następuje: ,,Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.''.

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

- ,,Odbierzemy rzecz''; lub

- ,,Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, 

w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo 

o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.'';

b) proszę wpisać:

- ,,Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.'';

- ,,Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.'';

- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: ,,Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:... PLN [proszę wpisać kwotę]''; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: ,,Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około... PLN [proszę wpisać kwotę].''; lub

- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: ,,Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt''; oraz

c) proszę wpisać: ,,Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające 

z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech 

i funkcjonowania rzeczy.''.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: ,,Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo 

o odstąpieniu od niniejszej umowy.''.

ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej 

na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.