Data dokumentu: 4 czerwca 2019 r. 

Klauzula informacyjna 

Cieciera BTC sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) („RODO”), informuję, iż:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cieciera BTC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 17 lok. 80, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556455 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł,  opłacony w całości, NIP: 9512392290, REGON: 361456128, nr tel. +48 781 691 777, adres email:  karol.cieciera@cbtc.pl 
 2. Cel przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, usprawnienia działania Sklepu Internetowego, wysyłania okresowych wiadomości e-mail, dokonywania pomiarów, które pozwalają udoskonalać oferowane produkty i usługi;
  • na podstawie art. 6 ust 1  b) w celu realizacji zawartych umów;
 3. Udostępnianie danych osobowych
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.
 4. Okres przechowywania
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane te przetwarzane są tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkowników przetwarzane są tak długo jak to jest niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres opowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. 
 5. Uprawnienia
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 6. Prawo wniesienia skargi 
  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Dobrowolność podania danych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. Konsekwencją odmowy podania danych jest brak:
  • zawarcia umowy, jeżeli przetwarzanie jest oparte na art. 6 ust.1 b) RODO
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług, usprawnienia działania Sklepu Internetowego, wysyłania okresowych wiadomości e-mail, dokonywania pomiarów, które pozwalają udoskonalać oferowane produkty i usługi, jeżeli przetwarzanie jest oparte na art. 6 ust. 1 a) RODO
 8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronach www.regalynaopony.pl i www.regalynaopony.pl/sklep